کشیدن فرمان به یک سمت

کشیدن فرمان به یک سمت

آنچه در ادامه می خوانید :

دلایل ممکن

۱- کم بودن و نا میزان بودن باد تایرها
۲- لقی اهرم ها
۳- لقی دنده فرمان
۴- میزان نبودن چرخ های جلو (کستر – کمبر)

۵- شل بودن اهرم ها
۶- لقی زیاد در دنده فرمان
۷- لقی زیاد در کینگ پین
۸- لق بودن فنرهای عقب
۹- معیوب بودن میله تعادل دهنده

روش های رفع عیب

تایرها را تنظیم باد کنید – روغن کاری قطعات جلوبندی – تعویض قطعات معیوب – تنظیم مجدد فرمان- زوایای چرخ را میزان کنید – اچار کشی و محکم کردن قطعات