علائم خرابی پلوس

علائم خرابی پلوس

آنچه در ادامه می خوانید :

علائم خرابی پلوس

راحت ترین راه فهمیدن و پی بردن به خرابی پلوس ها این است که اگر صدای تق تق از سمت چرخ ها آمد بفهمیم که سرپلوس ها خراب شده اند. ضمن این که در صورت خرابی، اگر می خواهید بفهمید که سرپلوس کدام سمت خراب شده است باید فرمان را تا آخر به یک سمت بچرخانید و همان سمتی که صذای تق تق را شنیدید، همان سمت خراب شده است.
علل خرابی پلوس
1-پاره شدن گردگیر ها را می توان به عنوان مهمترین علت خرابی پلوس شمرد.
2-رانندگی با دنده اشتباه
3-چک نکردن اتصالات سرپلوس
4-ترمز های بی جا و استفاده ناصحیح از ترمز دستی
5-رها کردن ناصحیح کلاج و ضربه هال ناگهانی به خودرو
6-بکسل کردن وسیله ای که وزن بیشتری نسبت به خودرو دارد
7-روشن کردن خودرو با هل دادن
8-نگهداری خودرو به شکل ناصحیح

گردگیر پلوس چیست؟

قطعه ای قیف مانند که در انتهای پلوس قرار دارد و از برخورد گرد و خاک با پلوس جلوگیری می کند. اگر همیشه در هنگام سرویس خودرو گردگیرها را چک کنید در این صورت، اگر پارگی داشته باشند می توانید با تعویض آنها از خرابی سر پلوس جلوگیری کنید