کشیدن فرمان به یک سمت

دلایل ممکن ۱- کم بودن و نا میزان بودن باد تایرها ۲- لقی اهرم ها ۳- لقی دنده فرمان ۴- میزان نبودن چرخ های جلو (کستر – کمبر) ۵- شل بودن اهرم ها ۶- لقی زیاد در دنده فرمان ۷- لقی زیاد در کینگ پین ۸- لق بودن فنرهای عقب ۹- معیوب بودن میله تعادل… ادامه خواندن کشیدن فرمان به یک سمت