اگه ماشین جوش بیاورد چه می شود؟

اگر ماشین جوش بیاورد چه می شود ؟ اگر ماشین جوش بیاورد هزینه سنگینی برای شما خواهد داشت . ابتدا بیایید تصویرسازی کنیم : نشانه جوش آوردن ماشین این است که از کاپوت جلو بخار بلند می‌شود . سپس آب زیادی به بیرون می‌پاشد . در این لحظه به هیچ وجه ماشین را خاموش نکنید… ادامه خواندن اگه ماشین جوش بیاورد چه می شود؟